Loyaliteitsprogramma 2021

Reglement Loyaliteitsprogramma Salco


Hoe kan u punten verzamelen?

Om punten te verzamelen dient u zich vóór 01/02/2021 in te schrijven voor ons loyalty program. Dit doet u door het

inschrijvingsformulier bijgevoegd aan de aankondigingsmail ingevuld door te sturen naar marketing@salco.eu. Na aanmelding met uw klantennummer wordt uw deelname geactiveerd en kan u punten beginnen te verzamelen. De punten tellen pas vanaf de datum van activatie en nooit met terugwerkende kracht.


Door inschrijving op het Salco Loyalty Program verklaart u tevens kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Na registratie en activatie ontvangt u automatisch Loyalty punten (ref. 9999807) wanneer u goederen bestelt bij Salco. Voor elke aankoopschijf groter dan € 1000 (excl. BLAC (bouwfolie, lood, aardingslus & chapenetten)) én mits facturatie via Salco (ook voor rechtstreekse leveringen), verdient u 1 punt. Punten sparen kan tot en met 31 januari 2022. De boeking van uw Loyalty punten vindt plaats na de verwerking van uw order. Wanneer punten betrekking hebben op opgemaakte creditnota’s zullen deze negatief verrekend worden. Loyalty punten worden steeds toegekend op bedrijfsniveau, niet op niveau van geregistreerde personen.

Salco is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele vertraging in de bijschrijving van Loyalty punten. Indien er sprake is van retournering van goederen waarvoor u Loyalty punten heeft ontvangen, dan worden deze Loyalty punten in mindering gebracht op uw saldo.


Op een aantal artikelen dient een wettelijke verwijderingsbijdrage te worden afgedragen. Deze bijdrage wordt zonder

opslag doorbelast aan de consument. Bij aankoop van artikelen waarop, bij aanvang van het Salco Loyalty Program (01/02/2021), een verwijderingsbijdrage van toepassing is, wordt dit bedrag onmiddellijk in het aantal Salco punten verrekend.

Indien naderhand op andere artikelen ook een verwijderingsbijdrage van toepassing wordt, behoudt Salco het recht om deze door te rekenen.


Hoe kan u uw punten inwisselen?

Bij een minimum van 15 punten kan u deze vanaf 1 februari 2022 inwisselen voor een van onze cadeaus of producten van de deelnemende leveranciers (opsomming leveranciers). Salco maakt een overzicht van de cadeaus waarvoor u kan kiezen bekend vanaf 1 februari 2022. Uw keuze voor de gespaarde punten kan u vervolgens doorgeven tussen 1 februari 2022 en 28 februari 2022. De gekozen geschenken zullen u eind april 2022 bezorgd worden. Uw punten zijn echter nooit in te wisselen voor geld.

Na het beëindigen van de Loyalty actie 31/01/2022) blijven de gespaarde punten nog 1 maand geldig. Na deze periode vervalt de waarde van uw punten. Salco behoudt zich het recht deze termijn te verkorten. Indien u aan het einde van de actie (31/01/2022) minder dan 15 punten gespaard heeft, vervallen deze automatisch en heeft u geen recht op een compensatie.

Het saldo van de niet-ingeruilde Loyalty-punten vervalt dan en er is geen restitutie mogelijk. Het puntensaldo is hierbij onbetwistbaar, het gepubliceerde saldo is uitsluitend.

Extra punten kunnen toegekend worden aan bepaalde promoties of aan andere acties.


Informatie over deze extra selectie vindt u terug op de website www.salco.eu of via onze vertegenwoordiger.

Wanneer u inschrijft voor ons Loyalty program, erkent u dat dit een loyaliteitssysteem is voor de Salco-klant. Zowel bij inschrijving als bij ontvangst van de geschenken, vragen wij u een document te ondertekenen, zodat uw organisatie op de hoogte is van en akkoord is met de deelname aan ons loyaliteitsprogramma.


Hoe verloopt de communicatie?

Wij houden U periodiek op de hoogte van uw puntensaldo. Salco zal, ten behoeve van haar bedrijfsvoering, gegevens met betrekking tot u opnemen in één of meerdere registraties. Op verzoek zal Salco informatie omtrent doel en gebruik van deze registratie aan u verstrekken dan wel uw gegevens verwijderen.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Salco respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw gegevens zoals hierboven beschreven worden behandeld.


Algemeen reglement

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Salco is te allen tijde gerechtigd het Salco Loyalty Program aan te passen of geheel te stoppen, dit laatste met inachtneming van de hieronder vermelde termijn.

Salco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fiscale consequenties die voortvloeien uit het Salco Loyalty Program.


Hoe kan u uw deelname beëindigen?

U kan uw deelname aan het Salco Loyalty Program te allen tijde beëindigen door onze klantenservice daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen of per e-mail contact op te nemen met marketing@salco.eu. Na beëindiging worden geen Loyalty punten meer geboekt op uw account en vervallen alle aanspraken op Loyalty punten zonder dat Salco hier enige vergoeding

verschuldigd is.

Salco behoudt tevens het recht om op ieder moment in geval van fraude of bij niet-betaling van verschuldigde facturen aan Salco uw deelname aan het Salco Loyalty Program stop te zetten.

Dit zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Al uw punten komen dan onmiddellijk te vervallen.


Slotbepaling

Salco is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte brengen.

De actuele versie kan u steeds terugvinden op www.salco.eu.

Na wijziging van deze algemene voorwaarden komen de oude te vervallen. Daarnaast is uitsluitend het Belgisch recht op het Salco Loyalty Program van toepassing.